Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU MOBAL, s.r.o., Vratimov


Úvodní ustanovení

 1. Níže uvedené obchodní podmínky se týkají online obchodu na www.mobal.cz
 2. Firma Mobal s. r. o. se nachází ve Vratimově, Popinecká 458/32, IČO: 19012128, DIČ: CZ19012128, zapsaná: KOS Ostrava, odd. C, vložka 1149. Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu CZK 979844761/0100.
 3. Prodávající má na výše zmiňovaný internetový obchod výhradní právo.
 4. Níže uvedené podmínky stanovují pravidla pro objednávání a prodej produktů, které se nacházejí na stránkách internetového obchodu. Tyto podmínky jsou závazné pro Prodávajícího a rovněž pro Zákazníky, kteří využívají zmíněné služby.
 5. Všechny produkty, které internetový obchod nabízí, jsou nové, bez jakýchkoli vad.

 

1. Prezentace Produktu

 1. Prodávající garantuje, že všechny informace publikované na internetové stránce www.mobal.cz, zejména ilustrace a popisy, jsou v souladu s pravdou.
 2. V případě, kdy se produkt neshoduje s popisem nebo ilustrací, je kupující povinen okamžitě informovat prodávajícího o nastalých okolnostech. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záložce: „Kontakt”.

 

2. Prodej

 1. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky kupujícího.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu zaplatit též náklady spojené s dodáním zboží, tedy za přepravu. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, včetně daní a poplatků.
 3. Konečná kupní cena je kupujícímu zobrazena při kontrole vytvořené objednávky.
 4. Náklady spojené s užitím prostředků komunikace na dálku nese každá ze smluvních stran sama.
 5. Kupující je povinen provést úhradu způsobem, který si zvolil v objednávce.  
 6. Prodávající vystaví na uhrazenou konečnou kupní cenu dodací list a daňový doklad (fakturu), a to v souladu s příslušnými právními předpisy s použitím údajů, které byly kupujícím uvedeny při  objednání zboží.
 7. Všechny ceny uvedené na www.mobal.cz jsou dostupné v českých korunách (CZK). 
 8. Aktuální kupní cena zboží včetně DPH a případných dalších daní a poplatků se zobrazuje vždy na stránkách internetového obchodu u prezentace konkrétního zboží.
 9. Zboží je do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

3. Registrace zákazníků a ochrana osobních údajů

 1. Objednávky lze podávat prostřednictvím formuláře uvedeného na internetové stránce.
 2. Během registrace jsou zákazníci povinni uvádět pravdivé údaje ohledně své osoby. V opačném případě objednávka nebude realizována.
 3. Kupující bere na vědomí a uděluje prodávajícímu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v objednávce, a to v tomto rozsahu: 

        Jméno a příjmení,

        Název – obchodní firma,

        Sídlo firmy, případně dodací adresa (je-li odlišná),

        IČO, DIČ,

        telefonní číslo,

        e-mailová adresa,

 4. Prodávající se zavazuje, při zpracování osobních údajů, postupovat v souladu s právními předpisy, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 5. Kupující souhlasí s využitím své e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícího. Zasílání obchodních sdělení je možno kdykoliv odmítnout v souladu se zákonem.
 6. Kupující je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a informovat prodávajícího, bez zbytečného odkladu, o jakékoliv změně.
 7. Prodávající není oprávněn poskytnout osobní údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou osob zajišťujících dopravu objednaného zboží.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.
 9. Pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn požadovat od prodávajícího vysvětlení a odstranění vzniklého stavu (zejména formou blokování, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

 

4. Postup při objednávání realizace objednávky

 1. Objednávky lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky jsou realizovány ve všední dny v čase 6 - 13 hodin.
 2. Prodávající dodá objednané zboží na kupujícím uvedenou dodací adresu.
 3. Prodávající kupujícímu dodá zboží v objednaném množství, jakosti a provedení a odevzdá mu zároveň se zbožím doklady, které se k němu vztahují a umožní mu nabýt vlastnické právo, v souladu se smlouvou.
 4. Prodávajícím nabízená přeprava včetně nákladů na takovou přepravu je uvedena v příslušné části objednávky. Není-li uvedeno jinak, činí dodací lhůta 10 dnů od uzavření smlouvy.
 5. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna převzetím zboží kupujícím nebo jinou jím pověřenou osobou. Je-li třeba, z důvodů na straně kupujícího, zboží opakovaně doručit či doručit jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, nese tyto náklady kupující.
 6. Nedojde-li k dodání zboží v dodací lhůtě případně ani v náhradním termínu, na kterém se prodávající a kupující dohodli, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou si v takovém případě povinny vrátit veškerá doposud poskytnutá plnění. Odstoupení dle tohoto článku je účinné dnem doručení prodávajícímu.
 7. Pokud kupující zboží nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů za odeslání zboží (poštovné a balné).
 8. Pokud kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

 

5. Záruka a reklamace

 1. Prodávající poskytuje záruku na produkty. Záruční lhůta je 24 měsíců od data výroby (šarže).
 2. Záruka se nevztahuje na vědomá nebo náhodná mechanická poškození, která vznikla následkem nedbalosti, jakož i nesprávného používání produktu kupujícím.
 3. V případě, kdy kupující vyjádří svůj záměr reklamovat produkt, musí být taková reklamace ověřitelná pomocí přesného popisu vady a okolností, za jakých ke vzniku poškození došlo (bude vystaven reklamační zápis). Zákazník je povinen sdělit své osobní údaje a upřesnit svá očekávání týkající se úspěšného vyřešení záležitosti.
 4. Zákazník musí také připojit zřetelné fotografie, zobrazující co možná nejpřesnějším způsobem vzniklé poškození, a to zejména, jsou-li taková poškození opravdu značná.
 5. Všechny reklamace budou posouzeny v co možná nejkratší době po jejich oznámení.
 6. Prodávající se zavazuje uhradit náklady na dopravu v případě, kdy je reklamace posouzena kladně.
 7. Kupující v souvislosti s využitím práva odstoupení od smlouvy o prodeji uzavřeném na dálku hradí nezbytné náklady na vrácení zboží.
 8. Doporučujeme kupujícím, aby si zkontrolovali zásilku v přítomnosti kurýra (dopravce). Prosíme kupující, aby v případě zjištění, že balení zásilky je jiné, než je uvedeno výše, nebo je poškozeno nebo se zjistí jakékoliv odlišnosti s objednávkou, nepřebírali zásilku, a co nejdříve nás kontaktovali.

 

6. Doprava

 1. Náklady na dopravu jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při objednání zboží.
 2. Prodávající akceptuje objednávky ze států EU a států, které nejsou členy EU.
 3. V případě dopravy do zahraničí může prodávající po kupujícím požadovat dodatečné poplatky. Kromě toho jsou zákazníci, kteří pocházejí ze zemí mimo EU, povinni uhradit dodatečné poplatky ve prospěch státu, ve kterém žijí.  

 

7. Platba

 1. Kupující, kteří nakupují prostřednictvím internetového obchodu, tím současně vyjadřují souhlas s tím, že obdrží potvrzení transakce bez svého vlastnoručního podpisu.
 2. Dodací list je součástí zásilky se zbožím. Faktura je vystavena po odeslání zásilky zákazníkovi a posílána poštou.

 

8. Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) na některý z níže uvedených kontaktních údajů:

    Poštou na adresu: MOBAL, s.r.o.,  Popinecká 458/32, 739 32 Vratimov

    E-mailem na adresu: mobal@mobal.cz

    Faxem: 595 782 463

 2. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu je kupujícím předáno zboží, které od prodávajícího obdržel nebo než je mu prokázáno jeho odeslání – podle toho, která z těchto možností nastane dříve.
 3. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud předmětem smlouvy je: Dodávka zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, dodávka zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, kupující jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 4. Kupující je povinen zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy  došlo k odstoupení od smlouvy, odesláním na adresu prodejce. Osobní předání je možné vždy v pracovní den v době 7 - 14 hodin. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím lhůty. Veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.
 5. V případě odstoupení od smlouvy kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající je oprávněn si tento nárok započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

9. Závěrečné ustanovení

 1. Veškeré písemné informace, jakož i fotografie, zveřejněné na internetové stránce www.mobal.cz jsou chráněny vlastnickým právem. Kopírování, distribuce a veřejná prezentace ve prospěch jiných internetových stran je zakázána.
 2. Autorská práva náleží výlučně prodávajícímu. Dále je stejně zásadní fakt, že veškeré obchodní značky, jež jsou uvedeny na internetové stránce, slouží výhradně k prezentaci produktu, souvisejícího s jednotlivými nabídkami.
 3. Výše uvedené směrnice nepopírají práva zákazníků, která jim ze zákona náleží.
 4. Není-li těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštními podmínkami uvedenými v Internetovém obchodu u konkrétního zboží stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 5. Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím dle těchto VOP je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto VOP, přičemž pro kupujícího je závazné takové znění VOP, s nímž souhlasil při odeslání objednávky.
 7. Je-li kupující spotřebitelem je pro případ spotřebitelského sporu vyplývajícího z uzavřené smlouvy subjektem mimosoudního řešení tohoto spotřebitelského sporu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, adr@coi.cz, https://adr.coi.cz/cs).

 

             Ve Vratimově dne 2. 7. 2018