Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

MOBAL, s.r.o., Vratimov

I.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je MOBAL, s.r.o., se sídlem Popinecká 458/32, 739 32 Vratimov, IČO: 190 12 128. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti MOBAL, s.r.o. (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen „Kupující“).

Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky, a to zejména plastové obalové prostředky (dále i jen „zboží“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese: https://www.mobal.cz/.

Vymezení osob dle těchto všeobecných obchodních podmínek:

Kupujícím dle těchto podmínek je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále i jen „Spotřebitel“).

Podnikatelem je taková osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje i taková osoba, který která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Osoba zapsaná v obchodním rejstříku se považuje za podnikatele. Pro případ, že Kupující jakožto fyzická osoba uvede při objednávce své identifikační číslo, tak je srozuměn s tím, že v tomto smluvním vztahu s Prodávajícím je považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená pro podnikatele.

Kupující před vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil před uzavřením smlouvy s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž součástí je i reklamační řád. Kopii těchto všeobecných obchodních podmínek Kupující obdrží při shrnutí objednávky, která je specifikována níže. Vyplněním a odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující potvrzuje, že obsah těchto všeobecných obchodních podmínek je mu srozumitelný, jasný a zároveň že jakožto Kupující obdržel všechny potřebné informace potřebné k uzavření kupní smlouvy.

Pro účely komunikace Prodávající sděluje následující identifikační údaje pro další komunikaci:

MOBAL, s.r.o., se sídlem Popinecká 458/32, 739 32 Vratimov, IČO: 190 12 128

Telefonní číslo: +420 595 782 498

E-mailová adresa: mobal@mobal.cz

Datová schránka: i9hm9ww

II.

Průběh uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické (závazné) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších veškerých formulářem předepsaných pravdivých údajů a náležitostí kupujícím v českém jazyce. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které zvolil/uvedl při vytváření objednávky. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být u Spotřebitele označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena až shrnutím objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího e-mailem (dále i jen „Shrnutí objednávky“). Součástí Shrnutí objednávky e-mailem bude i kopie těchto všeobecných obchodních podmínek včetně reklamačního řádu. Rozhodný obsah kupní smlouvy je obsažen v objednávce a ve vystaveném daňovém dokladu – faktuře. Daňový doklad – faktura je doručována Kupujícímu na e-mail Kupujícího, který uvedl při objednávce. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci a Kupující se stane vlastníkem věci až úplným zaplacením kupní ceny.

Po uzavření kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem kupní smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupující je oprávněn zrušit objednávku po Shrnutí objednávky pouze za souhlasu Prodávajícího po domluvě s Kupujícím.

Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži Kupujícího.

III.

Informace pro Spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy

Prodávající sděluje Spotřebiteli, že:

a)     Smlouva je uzavírána v českém jazyce, a to postupem dle části Průběh uzavření kupní smlouvy.

b)    Vlastnosti zboží jsou uvedeny v popisu zboží v rámci katalogu zboží na adrese https://www.mobal.cz/.

c)     Náklady na prostředky komunikace na dálku používané při uzavírání smluv s Prodávajícím se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora (operátora kupujícího), Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky na komunikaci.

d)    Při učinění objednávky bere Spotřebitel výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení objednávky.

e)    Kupní cenu je možné uhradit následovně:  bankovní převodem, dobírkou nebo hotově při převzetí zboží v sídle firmy.

f)      Kupní cena zboží zahrnuje všechny poplatky, daně jiná obdobná peněžitá plnění. Aktuální kupní cena zboží včetně DPH a případných dalších daní a poplatků se zobrazuje vždy na stránkách internetového obchodu u prezentace konkrétního zboží. Kupní cena v sobě však nezahrnuje náklady uvedené v čl. IV těchto podmínek.

g)    Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou.

h)    Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy v rámci Evropské unie.

i)      Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, pokud není níže stanoveno jinak, a to ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet ode dne převzetí zboží a v případě, že jejím předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy může spotřebitel zaslat poštou na adresu sídla Prodávajícího, prostřednictvím e-mailu na adresu: mobal@mobal.cz, který byl uveden v objednávce nebo osobně předat v sídle Prodávajícího, tak aby bylo jednoznačné a srozumitelné a určité, jakého smluvního vztahu se odstoupení týká a kdo jej činí. Spotřebitel není oprávněn odstoupit v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které nelze použít opětovně z hygienických důvodů.

j)       Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zboží, a to bez zbytečného odkladu, a to ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k vlastnostem a povaze zboží, avšak nejpozději do 14 dnů.

k)    Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

l)      Spotřebitel bere na vědomí, že kupuje zboží, které v případě otevření nelze obecně vrátit z hygienických důvodů pro případ, že nejsou naplněny důvody pro jeho vrácení z titulu práva z vadného plnění.

m)  V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu. Jde-li o smlouvou uzavřenou prostřednictvím prostředků na dálku, nese rovněž náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou nebo osobně v sídle Prodávajícího.

n)    Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od Spotřebitele na základě smlouvy přijal. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající přijal a na stejný účet. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu zpět odeslal.

IV.

Podmínky dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů

(dále i jen „zákon o obalech“)

Uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím souhlasí Kupující s následující úpravou práv a povinností mezi Prodávajícím a Kupujícím dle zákona o obalech.

Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající prodává zboží Kupujícímu bez znalosti účelu a konečného způsobu jeho užití Kupujícím. Kupující bere na vědomí, že Prodávajícímu v době uzavření smlouvy není známo, že by hrozilo, že by se zboží stalo nevhodně odhozeným obalem a měla by se na něj vztahovat povinnost úhrady nákladů spojených s úklidem odpadů z obalů v souvislosti se zákonem o obalech ze strany Prodávajícího, a to ani v případě, že by se jednalo o zboží s objemem do 3 litrů. Prodávající tedy v souvislosti s prodejem zboží bude zboží evidovat společnosti EKO-KOM a.s. na tzv. listu L jako neplacené a nebude, z výše uvedených důvodů v souvislosti s prodejem zboží, hradit za Kupujícího náklady spojené s úklidem odpadů z obalů dle zákona o obalech (dále jen „litteringový poplatek“).

Pro případ, že by Kupující použil zboží pro účely vymezené v zákoně o obalech, u nějž vzniká povinnost hrazení litteringového poplatku s ohledem na přílohu č. 4 části D zákona o obalech, se Kupující zavazuje a souhlasí s tím, že povinnost úhrady littringového poplatku tíží výlučně Kupujícího, který se jej v takových případech zavazuje uhradit příslušné osobě, která vykonává správu v oblasti úklidu odpadů z obalů. Pro případ, že vznikne povinnost Kupujícímu k úhradě litteringového poplatku, se Kupující zavazuje bezodkladně písemně informovat o této skutečnosti Prodávajícího. Kupující zároveň písemně doloží Prodávajícímu, že došlo z jeho strany k úhradě litteringového poplatku.

Pro případ, že by vznikla povinnost Prodávajícímu k úhradě litteringového poplatku z důvodu prodeje zboží Kupujícímu včetně jakýchkoliv dalších poplatků či sankcí majetkové povahy s tím spojených v souvislosti s jeho neodvedením ze strany Kupujícího, se Kupující zavazuje po písemně výzvě ze strany Prodávajícího jej tohoto závazku či závazků bez zbytečného odkladu zprostit nebo Prodávajícímu tento nárok v plném rozsahu nahradit. Kupujícímu však v takovém případě nevzniká žádný nárok na kompenzaci či plnění ze strany Prodávajícího.

V.

Dodání zboží

Prodávající se zavazuje odevzdat zboží, které je předmětem koupě Kupujícímu a umožnit nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za něj kupní cenu. Nebezpečí škody na věci (zboží) přechází na Kupujícího převzetím zboží.

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce Kupujícím v Evropské unii. Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu určeném Prodávajícím podle jeho možností a stavu u konkrétního zboží. Dodací lhůta činí obvykle 10 dnů od uzavření smlouvy.

Listiny k uzavřené smlouvě jsou u Prodávajícího archivovány na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění, avšak nejméně 5 let.

Zboží bude zabaleno způsobem odpovídajícímu zvyklosti, povaze a vlastnostem zboží.

 

 

VI.

Odpovědnost za vady zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

a)     odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat,

c) je věc dodána s příslušenstvím

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy na stránkách https://www.mobal.cz/.

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

Kupující může vytknout u spotřebního zboží vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, pokud ji sám nezpůsobil, případně se nejedná o zboží, které po otevření nelze z hygienických důvodů opětovně použít. V takovém případě, je možné vrátit zboží, které po otevření nelze z hygienických důvodů opětovně použít pouze z důvodu vadného plnění ze strany Prodávajícího.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Uplatnění práv z vadného plnění a práva a povinnosti s tím spojené jsou blíže upraveny v reklamačním řádu. V této souvislosti požádáme zákazníky před uplatněním práva z vadného plnění kontaktovat Prodávajícího na e-mail: mobal@mobal.cz.

VII.

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které Kupující uvádí v souvislosti s koupí zboží u Prodávajícího, podléhají ustanovením zák. č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech. Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými a účinnými na území ČR. Bližší informace jsou na adrese sídla společnosti.

VIII.

Řešení sporů

Veškeré vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím budou řešeny u věcně a místně příslušných soudů České republiky dle právního řádu České republiky.

V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.02.2024