Reklamační řád

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je MOBAL, s.r.o., se sídlem Popinecká 458/32, 739 32 Vratimov, IČO: 190 12 128 (dále i jen „Prodávající“). Tento reklamační řád upravuje způsob a postup při uplatnění práv z vadného plnění (dále i jen „reklamace“) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na zboží (dále i jen „zboží“) mezi Prodávajícím a kupujícím, kterým je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (dále i jen „Kupující“).

Pro případ, že Kupujícím je spotřebitel, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnost nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je pro účely tohoto řádu, pokud je na místě upravit pro něj speciálně práva a povinnosti nad rámec obecného postavení Kupujícího, označen jako „Spotřebitel“.

Kupující před vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil před uzavřením smlouvy v souvislosti se Všeobecnými obchodními podmínkami i s tímto reklamačním řádem.

Pro případ, že bude stanoveno v tomto reklamačním řádu jinak oproti Všeobecným obchodním podmínkám Prodávajícího (dále i jen „VOP“), postupuje se při vyřízení reklamace podle tohoto řádu. Práva a povinnosti výslovně neupravená tímto řádem jsou upraveny VOP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola zboží při dodání

Kupující se zavazuje učinit kontrolu zboží při převzetí zboží po uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Při kontrole je povinen zejména zkoumat jeho úplnost, množství, jakost, kompletnost (všechny součásti a příslušenství) a zda-li není obal zboží zjevně poškozen.

Zboží je vadné zejména v případě, že není v odpovídajícím množství, jakosti a provedení, nebo se jedná o jiné zboží.

Kupující je povinen o případných zjištěných vadách informovat Prodávajícího při osobním převzetí nebo dopravce při převzetí zboží od dopravce a uvést vady do přepravního listu (protokolu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vadného zboží od dopravce a v takovém případě se zavazuje informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Prodávajícího.

Okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží je okamžik převzetí zboží Kupujícím. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá právě ta vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Kupující tedy může uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při převzetí zboží, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace vad zboží nebo obalu zboží nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat, která je maximálně 2 roky od převzetí zboží. Prodávající má však možnost prokázat, že nejde o rozpor s Kupní smlouvou.

Kupující a Spotřebitel jsou povinni vytknout vadu bez zbytečného odkladu Prodávajícímu poté, co měli možnost si zboží prohlédnout a vadu zjistit.

Postup při uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci:

a)     osobně v sídle Prodávajícího po předchozí domluvě;

b)    elektronicky na e-mailové adrese: mobal@mobal.cz;

c)     datově: i9hm9ww;

d)    písemně pomocí poštovní zásilky, kterou zašle na adresu sídla Prodávajícího

Reklamaci zboží by měl Kupující učinit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí vadu. V takovém případě je Kupující povinen odevzdat zboží Prodávajícímu do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Pokud Kupující pro odevzdání zboží využije služeb přepravní služby je povinen zajistit, že zboží vrátí včetně všech součástí a příslušenství a tak, aby byly dodrženy hygienické předpisy. Zároveň při odeslání bude postupovat tak, že zboží uloží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození zboží a v případě odeslání křehkého zboží označit zásilku příslušnými symboly.

K tomu, aby uplatnění reklamace bylo dostatečně určité, je Kupující k reklamovanému zboží povinen přiložit alespoň kopii faktury – daňového dokladu nebo potvrzení o přijetí objednávky, jasný a srozumitelný popis reklamované vady a kontaktní údaje na Kupujícího (adresa, telefon, e-mail), bankovní spojení a případný požadovaný způsob vyřízení Reklamace, tak aby byl Prodávající schopen vyřídit reklamaci (dále i jen „řádné uplatnění reklamace“).

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupit od smlouvy.

Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by Kupující smlouvu neuzavřel za předpokladu, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal.

Nezvolí-li Kupující své právo včas dle ust. § 2106 občanského zákoníku má právo jako při nepodstatné porušení smlouvy, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyřízení reklamace

Prodávající se bude snažit vyřídit řádně uplatněnou reklamaci bez zbytečného odkladu.

Povinnost k vyřízení reklamace nezačíná prodávajícímu plynout, zejména pokud se nejedná o řádně uplatněnou reklamaci, tedy zejména z uplatněné reklamace Kupujícího není jasné, jakého zboží se reklamace týká a o jakou vadu se jedná.

Prodávající vydá Spotřebiteli při řádném uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci řádně uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje, nebo že si způsob vyřízení nezvolil a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace (dále jen „Reklamační protokol“).

Řádné uplatnění reklamace musí být vyřízeno a Spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne řádné uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Spotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost k vyřízení reklamace.

Pokud Spotřebitel uplatnil reklamaci odesláním zboží, zašle Prodávající Spotřebiteli Reklamační protokol e-mailem, s čímž Spotřebitel souhlasí. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění důvodné reklamace.

Pro případ, že nedojde k řádnému uplatnění reklamace, tedy Kupující zejména neposkytne prodávajícímu potřebné údaje pro vyřízení reklamace, nepředá/nedodá zboží ke kontrole, běh lhůty pro vyřízení Reklamace se přerušuje a počíná běžet znovu až po poskytnutí potřebné součinnosti Kupujícím k řádnému uplatnění reklamace. V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení řádně uplatněné reklamace je Spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Typicky se jedná o poštovné za zaslání reklamovaného zboží, přičemž Spotřebitel se zavazuje zvolit metodu odeslání zboží, jejíž cena bude přiměřená a bude odpovídat obvyklé výši a bude nejvýhodnější, a v případě dalších nákladů volit takové výdaje, které budou vzhledem ke své povaze a účelu nejvýhodnější. Spotřebitel musí o proplacení nákladů požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Prodávající je oprávněn zamítnout i řádně uplatněnou reklamaci v souladu se zákonem, OP, nebo pokud není možné provést kontrolu zboží z důvodu na straně Kupujícího, a to zejména pokud je zboží znečištěno nebo není předáno v souladu s hygienickými předpisy a zásadami. Je třeba upozornit, že Prodávající prodává zboží, které po otevření nelze znovu použít z hygienických důvodů.

V případě zamítnutí Reklamace dle odstavce výše je Kupující oprávněn zboží opakovaně reklamovat po odstranění překážek bránících vyřízení reklamace ze strany Kupujícího, pokud je dodržena zákonná lhůta dle OZ a VOP.

Zjevné zneužití práva z vadného plnění

Kupující se zavazuje, že při plnění povinností i výkonu práv bude postupovat tak, aby byl zachován smysl a účel smluvního vztahu a byly šetřeny oprávněné zájmy stran.

Kupující je srozuměn s tím, že:

a)     vadou věci není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

b)    Prodávající neodpovídá za vady zboží, které se rychle kazí.

c)     Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu.

d)    Kupující nemá právo z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost (veškeré vlivy, které se zbožím nesouvisejí, přicházejí z vnějšího prostředí a s funkcí zboží nemají žádnou souvislost). Jedná se například o vyšší moc, chování třetích osob a chování Kupujícího v podobě např. nesprávného užívání, skladování, nesprávní údržby.

e)     Prodávající prodává zboží, které obecně v případě otevření nelze vrátit z hygienických důvodů, pokud nejsou naplněny důvody pro jeho vrácení z titulu práva z vadného plnění

Průběh po vyřízení reklamace

Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kupující je po vyřízení reklamace povinen reklamované zboží převzít bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyřízení reklamace. Prodávající zachová způsob doručení reklamovaného zboží, pokud nebude mezi stranami sjednáno jinak. V případě osobního vyzvednutí reklamovaného zboží je Kupující povinen předložit Reklamační protokol včetně prokázání své totožnosti.

Kupující je povinen zkontrolovat stav zboží s potvrzením o vyřízením o vyřízení reklamace. Pro případ, že nebude zboží odpovídat potvrzení o vyřízení reklamace nebo jeho požadavkům, je povinen a zavazuje se o tom bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího. Pokud tak neučiní, je zcela na uvážení Prodávajícího, zda-li bude k pozdě uplatněným výtkám přihlížet.

Tento reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 15.02.2024

 

Výběru neodpovídá žádná položka.